DØGNKURSUS 2019 – korte beskrivelser af de faglige indlæg 

 

 - Enkelte indlæg vil blive opdateret mht. tekst og navn på foredragsholder -

 

Microflora Danica - kortlægning af alle mikroorganismer i Danmark
v/ Per Halkær Nielsen, Aalborg Universitet

Danmarks mikroorganismer kortlægges i projektet Mikroflora Danica. Projektet skaber et digitalt opslagsværk, hvor der løbende kan tilføjes endnu mere information, så som organismernes funktioner, kendetegn eller interaktion, så man vil kunne finde oplysninger om, for eksempel hvilken funktion specifikke bakterier har i en dyrket mark, eller hvilken kombination af bakterier der giver den bedste rensning af spildevand. Projektet støttes af Spildevandsteknisk Forening

 

 

Lægemidler og miljøfremmede stoffer
v/ Aviaja Anna Hansen og Helle Kayerød, Interessegruppen for medicinrester i spildevand

Der har været meget snak om hospitalsspildevand og medicinrester, men ved vi overhovedet nok til at tage beslutninger om rensning for medicinrester i spildevand? Dette har Interessegruppen for medicinrester i spildevand sat sig for at klarlægge for at sikre sig, at problemstillingen kan blive håndteret på det rette grundlag. Fokusgruppen består af 12 forsyninger, Region Midt, DANVA, KL, universiteter og virksomheder.

 

 

Værdien af totalparametre på tilløbet til dit renseanlæg
v/ Christian Andersen, HACH og Peter Tychsen, Lobster

Onlinemåling af totalparametre i tilløb kan give nye perspektiver for anlægsdesign, energioptimering og mere intelligent håndtering af belastninger. Vores renseanlæg modtager en løbende blanding af spildevand fra husholdninger, virksomheder, restauranter mm. og uvedkommende vand fra tilsluttet dræn, indsivning via utætheder i afløbssystemet, regn mm. Mængder og sammensætning variere hele tiden - alt efter forbrugsvaner, vejrlig, årstid og opbygning af afløbssystemet.

Hvad nu hvis vi kunne få kendskab til sammensætningen af spildevandet 24/7 helt ned på minut basis? Hvad kan vi bruge den viden til på vores renseanlæg? De seneste par år har en del Dansk og udenlandske, kommunale og industrielle renseanlæg, installeret onlinemåling af totalparametrene TOC, TN og TP på tilløbet. I dette indlæg giver vi forslag til optimering, fortæller om praktiske erfaringer, og blandt andet Skagen Renseanlæg bruges som case study, hvor man har anvendt en kontinuert onlinemåling af spildevandets indhold af organisk stof og næringsstoffer i praksis.

 

 

Overvågning og regulering af bakterier i renseanlæg med “Online-DNA” analyse - kan vi snart det?
v/ Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo, Aalborg Universitet

I indlægget præsenteres status på udvikling af overvågnings- og styringsmuligheder af renseanlæg med online DNA-analyse og der gives eksempler på hvad der er/bliver muligt, bl.a. i forbindelse med kontrol af trådformede bakterier.

 

 

Registrering og overvågning af overløb. Erfaringer fra to forsyninger
v/ Peter Berg, Frederikshavn Forsyning, Jan Jørgensen fra SK forsyning og Jan Bidsted Danova

Med afsæt i erfaringer fra hhv. Frederikshavn Forsyning og SK Forsyning kommes der omkring følgende emner:

  • Overløb på Christiansborg, en status på den politiske situation og udsigten til afgifter
  • Erfaring med overløbsmåling med kilesensor i SK Forsyning
  • Præsentation af ”Testbygværk Saltebakken”, Frederikshavn Spildevand A/S
  • Behovet for en standardiseret målemetode til overløbsberegning
  • Hvad udledes ved en overløbshændelse, erfaringstal og mængder
  • Passer overvågningsudstyret sig selv..?
  • Hvad kan anbefales som måling på overløb

 

Svovlbrinte.  Identificering af kritiske områder i kloaksystemet for svovlbrinteproblemer. Effektiv svovlbrintebekæmpelse.
v/ Mikkel Holmen Andersen, Unisense A/S

Svovlbrinte forårsager omfattende lugt- og korrosionsrelaterede problemer i spildevandsnettet, men omfanget af problemerne er ofte svært at kortlægge, da gassen er notorisk svær at måle. I dette oplæg præsenteres erfaringer og resultater fra et igangværende projekt, som viser, hvordan en ny tilgang til svovlbrintemåling kan muliggøre effektiv forebyggelse og bekæmpelse.

 

 

Målrettet indsats for at mindske metanudslippet fra danske biogasanlæg
v/ Einar Gudmundsson og Anders M. Fredenslund, Rambøll

Rambøll har et igangværende projekt for Energistyrelsen om at opbygge og udbrede viden om hvordan man forebygger metantab fra biogasanlæg og tilknyttede anlæg. I indlægget her gives et overblik over baggrunden for indsatsen og de hidtidige resultater præsenteres. Der fortælles om ydelser i måleprogrammet, om benefits med fokus på økonomi samt om de forskellige tekniske muligheder for reduktion af metanudledning.

 

 

Vådservietter er blide mod rumper, men ikke mod pumper
v/ Christian Dindler, VandCenter Syd

Historien om hvordan Vandcenter Syd lidt utraditionelt kom i dialog med borgerne om vådservietter.

Formålet med kampagnen var at fortælle danskerne, at toilettet kun er til lort, pis og toiletpapir – for nu at sige det lige ud. Indlægget fokuserer på erfaringerne med at benytte en sådan kampagne til dialog med borgerne.

 

 

Paneldebat: Verdensmål og klima. Synergier & dilemmaer. Muligheder & barrierer.
v/ Tue Knudsen, BlueKolding, Per Henrik Nielsen VandCenter Syd, Henrik Wenzel, Syddansk Universitet, Pia Lisbeth Nielsen, Aumento samt Jacob Andersen Spildevandsteknisk Forening

Kommunikationsleder Tue Knudsen fra BlueKolding vil facilitere en debat mellem Henrik Wenzel, Pia Lisbeth Nielsen, Per Henrik Nielsen og Jacob Andersen i dialog med deltagerne i salen. Der vil blive debatteret om hvordan man bedst arbejder med at få verdensmålene ind i den daglige drift og der vil blive sat skarpt på de dilemmaer, der kan opstå når nogle mål umiddelbart kan opleves at trække i hver sin retning.

 

 

Stop stresseffekten
v/ Suzanne Nyvang

Hvad er stress, egentlig? Hvad er symptomerne og advarselssignalerne på skadelig stress? Hvorfor er stress mere udbredt i højrisikobrancher? Bør det være i arbejdsgiverens interesse at investere i udvikling af ledernes stresshåndtering? Indlægget er baseret på viden og erfaringer opnået gennem mere end 10 års arbejde med at hjælpe et stort antal stressramte og arbejdsgivere med stresshåndtering, jobfastholdelse og tilbagevending til arbejdet efter en stress-sygemelding.

 

 

Kort nyt om arbejdsmiljø
v/ Nis Kjær NIRAS

En lille opdatering på de seneste strømninger indenfor psykisk arbejdsmiljø, herunder psykologisk sikkerhed samt Arbejdstilsynets nye vejledning om krænkende handlinger. Ligeledes en kort introduktion til de nye regler omkring håndtering af kemi på arbejdspladsen.

 

 

Machinelearning og big data
v/ David Getreurer & Rasmus Johansen, Envidan
Machine Learning går under mange navne bl.a. kunstig intelligens, software robotter, neurale netværk etc. Fælles er dog, at Machine Learning i dag vinder mere og mere indpas, da det uafhængigt af fagområde i mange tilfælde kan give hurtigere, billigere og bedre resultater end mere traditionel modellering. Machine Learning, og hvor godt det performer, afhænger i store træk af ens data. I denne præsentation giver EnviDans Rasmus Johansen og David Getreuer Jensen en kort introduktion til Machine Learning og hvordan de har udnyttet data til at optimere performance inden for tre konkrete eksempler optimering af biogas produktion, asset management af kloakledninger og forudsigelse af flow på pumpestationer, hvor der ikke er installeret en flowmåler.

 

 

Kan slam sælges?
v/ Mette Dam, Krüger og Lea Vangstrup Aalborg Forsyning

Hvordan kan spildevandsbranchen omstille sig og står vi reelt foran nye markeder?

For 10 år siden arbejdede vi med bioforgasning af slam for at reducere slammængderne og reducere omkostningerne til slutdisponering. For 5 år siden arbejdede vi med bioforgasning af slam for at lave energi og opnå indtægter ved salg af CO2 neutral elektricitet. Lige nu stiger omkostningerne til slutdisponering af slam, mens produktionsstøtten til el baseret på biogas udfases.... så hvad skal vi så fokusere på? Internationalt har slam nogen steder opnået status som salgbare produkter i tørret form - er vi på vej derhen i Danmark? Hvad skal der til for at skabe nye værdikæder for de ressourcer der findes i slam og hvor tæt er vi på? Indlægget perspektiverer ud fra udenlandske eksempler og der bliver givet et teknologisk bud fra en forsyning på, hvordan slam inden for kort tid kan blive til et salgbart produkt.

 

 

Fik vi det vi regnede med?
v/ Søren Brønd, Envidan

Med afsæt i en række vandselskabers projekter gennemgås erfaringer, succeser og fiaskoer med i praksis at nå de ønskede gevinster ved projekterne. Oplæg ved Envidan og repræsentant fra et eller flere selskaber. (Mere information følger om dette indlæg)

Spildevandsteknisk Forening, Sekretariatet - Balløjvej 2, Kolsnap - 6500 Vojens - Tlf.: 2449 8354 - E-mail: sek@stf.dk