Årsmøde 2020: Hverdagens ideologi – hvornår går man fra det normale til det ekstreme?

Information om behandling af personoplysninger i forbindelse med arrangementer

SIRI er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som indsamles i forbindelse med dette arrangement.

Du finder SIRIs kontaktoplysninger på vores hjemmeside uim.dk/siri. Du kan også skrive til os på siri@siri.dk

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

CVR: 36997427

Njalsgade 72 A

2300 København S

 

Databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du finder databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger på vores hjemmeside: uim.dk/siri/behandling-af-personoplysninger. Hvis du har generelle spørgsmål til SIRIs behandling af personoplysninger, kan du skrive til dpo@siri.dk.


Formål og retsgrundlag
De personoplysninger, som du giver til SIRI indsamles til brug for afholdelse af dette arrangement, herunder til tilmelding, udarbejdelse af deltagerlister, kommunikation i forbindelse med arrangementet, selve afholdelsen og efterfølgende opfølgning og tilfredshedsundersøgelse. Herudover vil oplysningerne blive brugt til invitation til og afholdelse af kommende arrangementer.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er:
• Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra a, da du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger i forbindelse med afholdelse af arrangementer.

 

De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med tilmeldingen til arrangementet, tidligere afholdte arrangementer samt kommende arrangementer, registreres i SIRIs IT systemer.


Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
• Almindelige personoplysninger, det kan fx være oplysninger om dit navn, din stilling, arbejdssted og kontaktoplysninger.

 

Vi kan videregive dine personoplysninger
Videregivelse sker kun, når det er nødvendigt for SIRIs opgavevaretagelse. Vi videregiver bl.a. dine oplysninger til andre deltagere i arrangementet og oplægsholdere i form af en samlet deltagerliste.

 

Hvorfra stammer oplysningerne om dig?
SIRI behandler de personoplysninger om dig, som du har givet i forbindelse med din tilmelding til arrangementet eller tidligere arrangementer som du har deltaget i. Vi behandler også oplysninger, som du eventuelt giver til sagen senere.


Opbevaring af oplysninger
SIRI opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne udføre vores opgaver i relation til afholdelse af arrangementet. Dine personoplysninger vil blive slettet, når SIRI får besked om eller konstaterer, at du ikke længere beskæftiger dig med opgaver på SIRIs myndighedsområde og du derfor ikke længere har interesse i at deltage i et givent arrangement. Herudover kan SIRI være underlagt krav til opbevaring og dokumentation i lovgivningen, herunder arkivreglerne.

 

Samtykke
Ifølge databeskyttelsesforordningen har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, skal du give os besked herom. Du finder vores kontaktoplysninger ovenfor.

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


Rettigheder
Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 

• Ret til at få at vide hvilke oplysninger vi behandler om dig
Du kan bede om indsigt i, dvs. få at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du beder om indsigt i dine oplysninger, vil din ansøgning blive behandlet efter databeskyttelsesforordningens regler. Findes der andre regler, som giver dig en bedre ret, vil vi også behandle din anmodning om indsigt efter de regler, fx forvaltningslovens regler om aktindsigt.

 

Ret til berigtigelse (rettelse) og ret til sletning
Du kan bede om at få rettet oplysninger om dig, som du mener, er urigtige. I særlige tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger om dig. Oplysninger vil dog som udgangspunkt kun kunne slettes, hvis de er journalført på en forkert sag eller ikke er nødvendige for sagsbehandlingen, da SIRI er underlagt notatpligt og journaliseringspligt efter offentlighedsloven.

 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte SIRI.

 

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme - Telefonnummer 72 14 27 00 -  ekstremisme@siri.dk