Strategisk Kompetenceudvikling for Medarbejdere på Københavns Professionshøjskole
 

Peer feedback – modeller og praksis
Efterår: 15. og 29. november 2021
Forår: 9. og 24. maj 2022

 

Formativ feedback er et effektivt redskab til at fremme læring, og peer feedback er et centralt fokus i KPs strategi. Undervisningen praktiserer peer feedback ved ”learning-by-doing” ved at I giver hinanden peer feedback i Peergrade og afprøver forskellige metoder til peer feedback (både digitale og analoge). Forløbet eksemplificerer fire forskellige modeller for peer feedback som er i pilot på KP (se peerfeedback.dk).

 

 

 

Global Classroom - veje til internationale perspektiver i din undervisning
Datoer: 8. marts og 28. april 2022

 

Internationale perspektiver giver unikke muligheder for at styrke studerendes kritiske refleksion, professionelle indsigt, udsyn og globale dannelse. Kurset Global Classroom styrker undervisere i at arbejde med internationale perspektiver som en integreret del af undervisningen på KP. På kursusdagen arbejdes der med konkrete eksempler, redskaber og øvelser.

 

 

Bæredygtighed på dagsordenen i professionsuddannelserne
Efterår: 12. oktober 2021
Forår: 27. april 2022

 

Bæredygtighed er en af vor tids vigtigste samfundsudfordringer, som velfærdsstatens professionspraktikere i stigende grad må respondere på. På dette en-dagskursus sætter vi derfor fokus på, hvordan bæredygtighed kan komme til at fylde mere inden for vores fagområder, på uddannelserne og i undervisningen.

 

 

Motivation – som drivkraft for læring
Efterår: 28. oktober 2021
Forår: 24. marts 2022

 

Formålet med modulet er at blive klogere på, hvilke tiltag i undervisningen der virker motivationsfremmende og hvordan forskellige motivationsorienteringer kan bruges i undervisningspraksis. Under temaerne fastholdelse, studieintensitet og studerende som aktive deltagere vil der være fokus på aktivering af de studerende i fagligt forpligtende fælleskaber.

 

 

Hvad er læring?
Efterår: 13. september og 11. oktober 2021
Forår: 8. februar og 9. marts 2022

 


Kurset omhandler læringsteorier og deres betydning for undervisningspraksis. Læringsteorier- og forståelser på dette modul tager hovedsageligt udgangspunkt i motivation og meningsskabelse. Modulet vil have fokus på forståelse af deltagerforudsætninger som betingelse for læring hos den enkelte deltager, ligesom der vil være fokus på aktivering af de studerende i fagligt forpligtende fælleskaber. Vi vil desuden arbejde med modeller for undervisningsplanlægning.

 

Adjunktnetværk for nye adjunkter

Efterår: 1. -2. december 2021
Forår: 11.-12. maj 2022

Adjunktnetværket er en del af lektorkvalificeringsforløb i KP. Adjunktnetværket har til formål at:

  • Skabe et trygt, udfordrende og kontinuerligt læringsrum med mulighed for refleksion, progression og eksperimenter ved at adjunkterne følges med den samme gruppe gennem hele forløbet.
  • Skabe sparring på tværs af og inden for faggrupper, bl.a. vha. peer supervisionsgrupper dannet inden for netværksgruppen.
  • Bidrage til den faglige udvikling

Udforskning af relationen mellem teori og praksis i læringslaboratorier

Efterår: 27. september, 3. november, 11. november, 6. december og 13.december 2021
Forår: 22. februar, 14. marts, 22. marts, 6. april og 21. april 2022

På KP uddanner vi til professioner, og både mening og relevans i undervisningen vil meget ofte knytte sig til professionernes praksis. I dette modul arbejder du med dit eget, og andres, praksis-felter og med hvordan de kan sættes i spil i undervisningen, med målet at uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og med praksis, for øje.

 

 

Engelsk kompetencekursus 

Efterår: 6. oktober, 27. oktober, 3. november, 10. november og 1. december 2021
Forår: 26. januar, 2. februar, 2. marts, 16. marts, og 30. marts 2022

Kurset henvender sig primært til KP ansatte der underviser på internationale moduler og som ønsker at styrke deres kompetencer i forbindelse med engelsk sprogcertificering. Derudover er kurset henvendt til undervisere, forskere og ansatte som skal deltage i internationale aktiviteter såsom staff exchange, konferencer eller samarbejder med internationale partnere.

 
 

Læringsorienteret, dialogisk feedback – en analog metode til studenter peer feedback
Efterår: 17. november og 14. december 2021
Forår: 3. maj og 19. maj 2022
 

I denne tilgang er feedbacken en undersøgende samtale mellem giver og modtager, hvor de bliver klogere sammen. Metoden er relevant i forbindelse med fremlæggelser og praksisøvelser både i den teoretiske og praktiske del af studiet. Den kan også bruges i forbindelse med skriftlige produkter, hvor man bruger den lærende dialog til at opkvalificere et produkt inden aflevering. Metoden kan fx være god i starten af studiet, hvor der kan være brug for at udvikle og understøtte et lærende og forpligtende praksisfælleskab imellem de studerende.

 

 

 

Evaluering af undervisning og læring
Efterår: 8. november 2021
Forår: 19. april 2022

 

Modulet vil omhandle evaluering af både læring og undervisning. Vi vil arbejde med hvordan man kan bruge evalueringer til kontinuerlig udvikling af egen undervisningspraksis og til at understøtte studerende i deres læring. Vi vil også diskutere begrebet evaluering og dets rolle i uddannelsessystemet.

 

 

 

Skriveværksted til lektoranmodningen - forløb

Efterår: 20. september, 21. september og 5. oktober 2021
Forår: 19.-20. maj og 2. juni

 

Skriveværkstedet er et sammenhængende forløb.

 

 

 

Indflyvning til rollen som underviser og konsulent i efteruddannelsesopgaver
3. marts 2022

 

Kurset bidrager med viden om varetagelsen af konsulent- og efteruddannelsesopgaver, herunder hvordan dette adskiller sig væsentligt fra undervisning på grunduddannelserne, og hvad dette kræver af underviseren. Kurset er en variation af oplæg og case-baseret arbejde.

 

 

 

Indflyvning til didaktik
Efterår: 24. august 2021
Forår: 11. januar 2022

 

Dette kursus anbefales som den første aktivitet til adjunkter (og andre – fx timelærere og vikarer) med begrænset undervisningserfaring. Kurset er et introduktionskursus til didaktikkens grundspørgsmål i forhold til undervisnings mål og indhold.

 

 

Variation, leg og kreativitet i undervisningen med teknologien som katalysator
Efterår: 22. september og 8. oktober 2021
Forår: 20. januar og 3. februar 2022

 

Dette forløb tager udgangspunkt i, at digital teknologi kan være med til at skabe variation og engagement i undervisningen. Hvorvidt det handler om små lege, øvelser, simulation, træning, casearbejde, spil eller quizzer, er det vigtigt at være bevidst om sine didaktiske greb for at kunne iscenesætte undervisningen meningsfuldt.

 

 

 

Digital produktion og understøttelse af læringsprocessen
Efterår: 13. oktober og 1. november 2021
Forår: 1. og 16. marts 2022

 


Kursets formål er at klæde adjunkter på til at kunne anvende IT (redskaber på PC, smartphone og tablets) bevidst, målrettet og kritisk til at understøtte læring. Der lægges vægt på at adjunkterne planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning med inddragelse af IT, mens dette kursus forløber, så der sker en forankring af færdigheder fra kurset i praksis.

 

 

 

Online samskabende peer feedback
Efterår: 4. oktober og 5. november 2021
Forår: 29. marts og 20. april 2022


Denne workshop fokuserer på peer feedback i forbindelse med skriftlige opgaver. Intentionen med metoden er, at studerende lærer at give og modtage peerfeedback i løbet af en samskrivningsproces samt at forholde sig til, og lære af, andres aktiviteter undervejs i opgaveprocessen. Denne metode er mest relevant når peer feedback ønskes givet undervejs i opgaveskrivningen og ikke først når opgaven er færdig.

 

 

Struktureret peer feedback med Peergrade
Efterår: 11.oktober og 12. november 2021
Forår: 26. april og 17. maj 2022

 

Denne workshop fokuserer på peer feedback medieret af det digitale værktøj peergrade.io. Intentionen med workshoppen er du som underviser lærer at opsætte og gennemføre aktiviteter ved brug af peergrade.io . På workshoppen er det både de didaktisk ændrede forhold der finder sted, når vi anvender værktøjet, men lige såvel de tekniske muligheder, der giver underviseren overblik over forløbet og de studerendes aktivitet i feedbackprocessen.

 

Københavns Professionshøjskole – har du spørgsmål til aktiviteterne:

kontakt Helle Bryde Bachmann på hbba@KP.dk eller telefon 51380457