Strategisk Kompetenceudvikling for Medarbejdere på Københavns Professionshøjskole

Lektorkvalificering foråret 2021

 

De aktiviteter i foråret 2021, som anbefales for adjunkter, er samlet her.
Siden vil blive opdateret med information om Lektorkvalificering i foråret 2021 primo Oktober 2020. Aktiviteter indenfor Lektorkvalificering kan ses af oversigten på KompetencePortalens forside. 

Du kan også læse mere om Lektorkvalificering på KP  på KP Intra

 

I foråret 2021 udbydes aktiviteter under temaerne ”Aktiverende og motiverende undervisning” og ”Forskning og udvikling” og ”Udforskning af relationen mellem teori og praksis”.

Alle aktiviteter udbydes i udgangspunktet mindst én gang om året. 

 

Under ”Aktiverende og motiverende undervisning” udbydes følgende i foråret 2021:
Obligatoriske for adjunkter (i løbet af den samlede adjunktperiode):
• Hvad er læring? (udbydes hvert semester)
• Evaluering af undervisning og læring (udbydes hvert semester)
• Motivation - som drivkraft for læring (udbydes hvert semester)

Under ”Forskning og udvikling” udbydes følgende i forråret 2021.

Begrænset valgfri - hver adjunkt skal deltage i aktiviteter svarende til ca. 5 dage i løbet af adjunktperioden, valgt ift erfaring med FoU:
• Praksisnær forskning på Professionshøjskoler: Hvad er vores særkende? Hvad er vores styrker?: Dette forløb er relevant for alle med begrænset erfaring med praksis-rettet FoU
• Programteori og virkningsevaluering
• Udarbejdelse af succesrige ansøgninger om konkurrenceudsatte eksterne midler
• Skriv videnskabelige artikler med Thomas Basbøll (CBS)

 

Under ”Udforskning af relationen mellem teori og praksis” udbydes følgende i foråret 2021:

Obligatorisk for adjunkter (i løbet af den samlede adjunktperiode): 
• Udforskning af relationen mellem teori og praksis i læringslaboratorier

 
Anbefales som Introduktionskurser (for begyndere indenfor området):
• Indflyvning til didaktik

Øvrige aktiviteter i efteråret

Derudover har nye adjunkter mulighed for at tilmelde sig et adjunktnetværk og adjunkter der er længere henne i deres forløb, kan tilmelde sig skriveværkstedet.


Lektorkvalificering efteråret 2021

 

De aktiviteter i efteåret 2021, som anbefales for adjunkter, er samlet her.
Siden vil blive opdateret med information om Lektorkvalificering i foråret 2022 primo Oktober 2021. Aktiviteter indenfor Lektorkvalificering kan ses nedenfor samt af oversigten på KompetencePortalens forside. 

Du kan også læse mere om Lektorkvalificering på KP på KP Intra. 

 

I efteråret 2021 udbydes aktiviteter under temaerne ”Aktiverende og motiverende undervisning” og ”Forskning og udvikling” og ”Udforskning af relationen mellem teori og praksis” (denne er udsat fra foråret).

Alle aktiviteter udbydes i udgangspunktet mindst én gang om året. 

 

Under ”Aktiverende og motiverende undervisning” udbydes følgende i efteråret 2021:
Obligatoriske for adjunkter (i løbet af den samlede adjunktperiode):
• Hvad er læring? (udbydes hvert semester)
• Evaluering af undervisning og læring (udbydes hvert semester)
• Motivation - som drivkraft for læring (udbydes hvert semester)

Valgfrie forløb:

The global classroom

Peer feedback modeller

Variation, leg og kreativitet i undervisningen med teknologien som katalysator

Digital produktion og understøttelse af læringsprocessen

 

Under ”Forskning og udvikling” udbydes følgende i efteråret 2021.

Begrænset valgfri - hver adjunkt skal deltage i aktiviteter svarende til ca. 5 dage i løbet af adjunktperioden, valgt ift erfaring med FoU:
• Praksisnær forskning på Professionshøjskoler: Hvad er vores særkende? Hvad er vores styrker? (Dette forløb er relevant for alle med begrænset erfaring med praksis-rettet FoU)

Integration af forskning og undervisning

Hvordan får vi vores forskning til at skabe effekt, værdi og forandring?

 

Under ”Udforskning af relationen mellem teori og praksis” udbydes følgende i efteråret 2021:

Obligatorisk for adjunkter (i løbet af den samlede adjunktperiode): 
• Udforskning af relationen mellem teori og praksis i læringslaboratorier

 
Anbefales som Introduktionskurser (for begyndere indenfor området):
• Indflyvning til didaktik

Indflyvning til rollen som underviser og konsulent i efteruddannelsesopgaver

 

Øvrige aktiviteter i efteråret

Derudover har nye adjunkter mulighed for at tilmelde sig et adjunktnetværk og adjunkter der er længere henne i deres forløb, kan tilmelde sig skriveværkstedet.

 

 

 

Adjunkter på KP: Rammer og kollega-vejledning

Dato: 9. februar 2021

Denne workshop er i to dele, hvor man kan melde sig til en eller begge:
1. Formiddag: Samarbejde, rammer og grundlag for ledelse og vejledning af adjunkter. Denne er rettet mod både vejledere og ledere
2. Eftermiddag: Vejledning af en kollega. Denne er mest rettet mod vejledere.

Adjunktnetværk for nye adjunkter

17.-18. maj 2021 eller 1. -2. december 2021

Adjunktnetværket er en del af lektorkvalificeringsforløb i KP. Adjunktnetværket har til formål at:

  • Skabe et trygt, udfordrende og kontinuerligt læringsrum med mulighed for refleksion, progression og eksperimenter ved at adjunkterne følges med den samme gruppe gennem hele forløbet.
  • Skabe sparring på tværs af og inden for faggrupper, bl.a. vha. peer supervisionsgrupper dannet inden for netværksgruppen.
  • Bidrage til den faglige udvikling
 

Skriveværksted til lektoranmodningen - forløb

Efterår 2021: 20. september, 21. september og 5. oktober 2021

 

Skriveværkstedet er et sammenhængende forløb.

 

 

 

Tema: Relationen mellem teori og praksis

Udforskning af relationen mellem teori og praksis i læringslaboratorier

Forløbet løber over følgende dage: 27. september, 3. november, 11. november, 6. december og 13. december 2021

På KP uddanner vi til professioner, og både mening og relevans i undervisningen vil meget ofte knytte sig til professionernes praksis. I dette modul arbejder du med dit eget, og andres, praksis-felter og med hvordan de kan sættes i spil i undervisningen, med målet at uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og med praksis, for øje.

 

 

Tema: Aktiverende og motiverende undervisning

 

Peer feedback – modeller og praksis
15. og 29. november 2021

 

Formativ feedback er et effektivt redskab til at fremme læring, og peer feedback er et centralt fokus i KPs strategi. Undervisningen praktiserer peer feedback ved ”learning-by-doing” ved at I giver hinanden peer feedback i Peergrade og afprøver forskellige metoder til peer feedback (både digitale og analoge). Forløbet eksemplificerer fire forskellige modeller for peer feedback som er i pilot på KP (se peerfeedback.dk).

 

 

 

Variation, leg og kreativitet i undervisningen med teknologien som katalysator
Datoer: 6. november og 25. november 2020

 

Dette forløb tager udgangspunkt i, at digital teknologi kan være med til at skabe variation og engagement i undervisningen. Hvorvidt det handler om små lege, øvelser, simulation, træning, casearbejde, spil eller quizzer, er det vigtigt at være bevidst om sine didaktiske greb for at kunne iscenesætte undervisningen meningsfuldt.

 

 

 

Evaluering af undervisning og læring
19. april 2021 eller 8. november 2021

 

Modulet vil omhandle evaluering af både læring og undervisning. Vi vil arbejde med hvordan man kan bruge evalueringer til kontinuerlig udvikling af egen undervisningspraksis og til at understøtte studerende i deres læring. Vi vil også diskutere begrebet evaluering og dets rolle i uddannelsessystemet.

 

 

 

Digital produktion og understøttelse af læringsprocessen
Datoer: 5. oktober og 26. oktober 2020

 


Kursets formål er at klæde adjunkter på til at kunne anvende IT (redskaber på PC, smartphone og tablets) bevidst, målrettet og kritisk til at understøtte læring. Der lægges vægt på at adjunkterne planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning med inddragelse af IT, mens dette kursus forløber, så der sker en forankring af færdigheder fra kurset i praksis.

 

 

 

Hvad er læring?
13. september og 11. oktober 2021

 

Kurset omhandler læringsteorier og deres betydning for undervisningspraksis. Læringsteorier- og forståelser på dette modul tager hovedsageligt udgangspunkt i motivation og meningsskabelse. Modulet vil have fokus på forståelse af deltagerforudsætninger som betingelse for læring hos den enkelte deltager, ligesom der vil være fokus på aktivering af de studerende i fagligt forpligtende fælleskaber. Vi vil desuden arbejde med modeller for undervisningsplanlægning.

 

 

Indflyvning til rollen som underviser og konsulent i efteruddannelsesopgaver
30. august 2021

 

Kurset bidrager med viden om varetagelsen af konsulent- og efteruddannelsesopgaver, herunder hvordan dette adskiller sig væsentligt fra undervisning på grunduddannelserne, og hvad dette kræver af underviseren. Kurset er en variation af oplæg og case-baseret arbejde.

 

 

 

Indflyvning til didaktik
24. august 2021

 

Dette kursus anbefales som den første aktivitet til adjunkter (og andre – fx timelærere og vikarer) med begrænset undervisningserfaring. Kurset er et introduktionskursus til didaktikkens grundspørgsmål i forhold til undervisnings mål og indhold. Der vil bl.a. blive arbejdet med forskellige former for undervisningstilrettelæggelse, ligesom vi vil arbejde med begreberne læring kontra undervisning.

 

 

Motivation – som drivkraft for læring
d. 24. marts og d. 28. oktober 2021

 

Formålet med modulet er at blive klogere på, hvilke tiltag i undervisningen der virker motivationsfremmende og hvordan forskellige motivationsorienteringer kan bruges i undervisningspraksis. Under temaerne fastholdelse, studieintensitet og studerende som aktive deltagere vil der være fokus på aktivering af de studerende i fagligt forpligtende fælleskaber.

 

 

The Global Classroom – veje til at styrke studerendes interkulturelle og globale kompetencer
26. januar 2021


Kursusdagen The Global Classroom styrker underviseres evne til at understøtte studerendes interkulturelle og globale kompetencer. Der arbejdes med konkrete redskaber og øvelser, som kan overføres til et forløbs planlægningsfase, undervisningen og arbejdet med diversitet iblandt studerende.

 

 

Tema: Forskning og udvikling

 

Programteori og virkningsevaluering med Peter Dahler-Larsen
9. april og 23. april 2021

 

Hvordan kan man via programteori opnå viden om hvorfor og hvordan interventioner virker? Programteori er et nyttigt redskab i praksisnære FoU-projekter og kurset vil introducere til logikken bag programteori og hvordan programteori kan anvendes i udviklingen og evalueringen af interventioner. Du vil selv komme til at arbejde med egen programteori hvor du skal opstille og begrunde en programteori.

henvender.

 

 

Skriv videnskabelige artikler med Thomas Basbøll (CBS)
22. januar 2021

 

Seminaret fremlægger en tilgang til den videnskabelige artikel, der gør det muligt at styre processen, dag for dag, time for time, afsnit for afsnit.

 

 

Udarbejdelse af succesrige ansøgninger om konkurrenceudsatte eksterne midler 
27. maj 2021

 

Ekstern finansiering til projekter gør det muligt at forske i og udvikle mange flere løsninger og dermed gøre en større forskel. Vil du lære noget om – eller blot inspireres til – hvad der skal til for at få en forsknings- og udviklingsansøgning til konkurrenceudsatte midler igennem systemet? Så er dette kurset du skal deltage på

henvender.

 

 

 

Hvordan får vi vores forskning til at skabe effekt, værdi og forandring?
Datoer: 22. oktober, 5. november og 26. november 2020.

 

Et fokusområde for KP er: ”Mere forskning og udvikling der besvarer udfordringer i praksis” – men hvordan gør man det? 
I dette forløb diskuterer vi teorier og metoder til at forankre forskning i praksis og facilitere forandringsprocesser baseret på forskning. Begreberne værdiskabelse, effekt og forandring er vanskelige størrelser, og der er store forskelle på, hvordan forskellige fagtraditioner ser på disse. Viden har ofte en statisk form som antyder en definitiv forståelse af forhold og sammenhænge; i professionsarbejde er det ofte nødvendigt at afveje almene indsigter i forhold til brugernes kontekst og forandringsforudsætninger.
I dette forløb vil I blive introduceret til bredden af forskningstilgange og undersøge hvordan forskellige tilgange kan give nye vinkler på KPs uddannelses- og fagområder og til udvikling af professionernes praksis.

 

 

 

Praksisnær forskning på Professionshøjskoler: Hvad er vores særkende? Hvad er vores styrker?
10. september 2021

 

Forskning og udvikling er en relativt ny opgave for professionshøjskoler, og centrerer sig om forandringsskabende forskning. Denne workshop er en introduktion til særkender for forskning og udvikling (FoU) på professionshøjskoler, og til forskning og udvikling på KP.

 

 

Integration af forskning og undervisning
16. september, 14. oktober og 18. november 2021

 

Videregående uddannelser skal altid være forskningsbaserede. Men hvad vil det egentligt sige at en professionsuddannelse er forskningsbaseret? Hvilke forskellige mål kan der være for dette? Og hvordan kan man arbejde med integration af forskning og undervisning med disse forskellige mål for øje. I dette forløb arbejder vi med disse spørgsmål, samt afprøvning af konkrete prøvehandlinger, med henblik på at integrere forskning i egen undervisning.

 

 

Københavns Professionshøjskole – har du spørgsmål til aktiviteterne:

kontakt Helle Bryde Bachmann på hbba@KP.dk eller telefon 51380457