DUN Konferencen 14.-15. maj 2020

English below

 

                                                   Talere på DUN Konferencen 2020 

 

 

       Åbningstalen
                       (på dansk)
     Keynote 14. maj
                       (på dansk)
     Keynote 15. maj
                       (på engelsk)

                      Lars Ulriksen

                    Formand for DUN

Professor ved Institut for Naturfagenes Didaktik

               Københavns Universitet

           Alexander von Oettingen

                 Dr. pæd. og prorektor

                University College SYD

               Thea van Lankveld

         Doctor of Philosophy, Postdoc

             Department of Education

                  Utrecht University

            Undervisningsudvikler ved

         Vreije Universiteit Amsterdam

 

 

Alexander von Oettingen har i juni 2019 udgivet

bogen Pissedårlig Undervisning. 
”De fleste af os har prøvet at modtage det. Nogle 
af os har prøvet at levere det: Pissedårlig

undervisning. Men hvad er det, og hvordan får vi mindre af det?” 

 

        www.pissedaarligundervisning.dk

Thea van Lankveld har beskæftiget sig med underviseres identiteter og identitetsudvikling som undervisere. Hun har især interesseret sig for de udfordringer og barrierer, der kan være i at undervise, og hvordan man som undervisningsudvikler kan støtte kompetenceudvikling. 
 

                     Katrine Lindvig

         Ansvarshavende redaktør for DUT

Postdoc ved Institut for Naturfagenes Didaktik

               Københavns Universitet

                       

 

Åbningstalen gives i år af formand for DUN og professor Lars Ulriksen samt ansvarshavende redaktør for DUT og postdoc Katrine Lindvig, begge ansat ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. 

 

Lars har især interesseret sig for

førsteårspædagogik og overgangen mellem ungdomsuddannelse og universitet.

 

Katrines primære forskningsområde er tværfaglig uddannelse, med særligt fokus på, hvordan undervisningsmetoder (analoge såvel som digitale) kan understøtte og styrke sammenhængskraften i tværfaglige og tværprofessionelle uddannelser på forskellige niveauer af det danske uddannelsessystem.

   

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                        Keynotes at DUN Conference 2020

 

 

     Opening Speech
                       (in Danish)
     Keynote, May 14
                       (in Danish)
     Keynote, May 15
                       (in English)

                       Lars Ulriksen

                    Chairman of  DUN

Professor at Department of Science Education

                Copenhagen University

     Alexander Christian von Oettingen

                   Dr. ped., Prorector

                 University College South

               Thea van Lankveld

         Doctor of Philosophy, Postdoc

             Department of Education

                  Utrecht University

            Educational developer at

         Vreije Universiteit Amsterdam

 

 

Alexander von Oettingen has in June 2019 released

the book Pissedårlig Undervisning.

“Most of us have tried to receive really bad teaching. Some of us have tried to deliver it. But what is it and how do we get less of it?"

          www.pissedaarligundervisning.dk

Thea van Lankveld has dealt with the educators identities and identity development of educators. She

is particularly interested in the challenges and barriers that can be found in teaching and how, as a educational developer, you can support competence development.

 

                     Katrine Lindvig

              Responsible Editor for DUT

Postdoc at Department of Science Education

                Copenhagen University

                       

 

The opening speech will be given this year by the chair of DUN and Professor Lars Ulriksen as well as the responsible editor of DUT and Postdoc Katrine Lindvig, both employed by the Department of Science Education, University of Copenhagen.

 

Lars is particularly interested in first-year education and the transition between youth education and university.

 

Katrine's primary research area is interdisciplinary education, with a particular focus on how teaching methods (analogue as well as digital) can support and strengthen the coherence of interdisciplinary and interprofessional education at different levels of the Danish education system.

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Universitetspædagogisk Netværk - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65506550 - dun@dun-net.dk