DUN Konferencen 14.-15. maj 2020

Alle oplægsholdere på konferencen opfordres til at bidrage til DUT 30 (Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift)
med temaet 'Underviseren i centrum'. 

 


English below

 

 

Underviseren i centrum

 

Vi ved, at studerendes læring er direkte relateret til underviserens pædagogiske tænkning og måde at undervise på, men ca. halvdelen af danske universiteters undervisere vurderer, at undervisning prioriteres lavere eller meget lavere end forskning på deres universitet, og et markant flertal vurderer, at kvaliteten af deres undervisning betyder meget lidt for deres løn og karrieremuligheder.

Dette års tema går imod tendensen i en tid, hvor det ser ud som om, at underviseren er rykket ud af fokus med studentercentreret læring, studieintensitet og fokus på adaptive læringsoplevelser for den enkelte studerende.


Ikke desto mindre er der et stigende politisk fokus på underviseren, kompetenceudvikling og meritering. Nu anbefaler Uddannelses- og Forskningsministeriet, at universiteterne udvikler en praksis for systematisk at anerkende god undervisning på lige fod med forskning og foreslår, at der indføres ret og pligt til pædagogisk kompetenceudvikling for undervisere på alle karrieretrin. Med kvalitetssikringsprocedurer og systematisk undervisningsevaluering bliver undervisningen - og i nogen grad underviseren - målt og vejet i hidtil uset omfang. I 2020 uddeles der for første gang nationale priser til fremragende undervisere. Med andre ord: det er tid til at sætte underviseren i centrum for en stund.

 

Dette års DUN Konference inviterer til en diskussion af underviserens rolle nu og i fremtiden. Sammen med de to keynotes vil vi prøve at besvare spørgsmålene: Hvem er underviserne? Hvad gør den gode underviser? Hvordan understøtter og udvikler vi god undervisning?

 

Temaet kan behandles helt nært og lokalt med konkrete praksiseksempler. Det kan behandles institutionelt, nationalt eller internationalt. Fra et forskningssynspunkt eller fra et udviklersynspunkt. Der er meget at sige og meget skal siges, når vi mødes på Vingsted hotel & konferencecenter den 14.-15. maj 2020.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

  

 

 

Teachers in focus

 

We know that student learning is directly related to the teacher's pedagogical thinking and way of teaching, but approx. half of Danish university teachers consider teaching to be a lower or much lower priority than research at their university, and a significant majority believe that the quality of their teaching means little to their salary and career opportunities.

This year's theme goes against the trend at a time when it seems that the teacher has moved out of focus with student-centered learning, study intensity and focus on adaptive learning experiences for the individual student.

 

Nevertheless, there is a growing political focus on the teacher, skills development and accreditation. Now, the Ministry of Education and Research recommends that universities develop a practice of systematically recognizing good teaching on an equal footing with research and propose the introduction of the right and duty for educational competence development for teachers at all career levels. With quality assurance procedures and systematic teaching evaluation, teaching - and to some extent the teacher - is measured and weighed to an unprecedented extent. In 2020, national prizes will be awarded to outstanding teachers for the first time. In other words: it's time to put the teacher at the center for a while.

 

This year's DUN Conference invites you to a discussion of the teacher's role now and in the future. Together with the two keynotes, we will try to answer the questions: Who are the teachers? What does the good teacher do? How do we support and develop good teaching?

 

The topic can be dealt with very closely and locally with concrete examples of practice. It can be dealt with institutionally, nationally or internationally. From a research point of view or from a developer point of view. There is much to say and much to be said when we meet at Vingsted hotel & conference center on May 14-15, 2020.

 

Dansk Universitetspædagogisk Netværk - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65506550 - dun@dun-net.dk