BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER

Denne konference er omlagt til at være online som en konsekvens af tiltagene mod forebyggelse af COVID-19. Konferencen er derfor gratis.

Samskabelse og nye former for civil deltagelse i udsatte boligområder

 

Et stærkt civilsamfund med inkluderende fællesskaber og kollektiv handlekraft er afgørende for at opnå velfungerende og bæredygtige boligområder. Mange steder arbejder man med at opnå dette ved at involvere beboeres engagement og ressourcer i at skabe løsninger på de konkrete problemstillinger, der er i ens boligområde.

 

Traditionelt set er beboeres engagement i landets almene boligområder blevet organiseret og sat i fokus gennem beboerdemokratiet. Men beboernes engagement kommer til udtryk på mange andre måder. I stadigt større omgang samler beboere sig i uformelle fællesskaber og midlertidige aktiviteter, der ikke lader sig kategorisere som foreninger eller passer ind i skarpe sektoropdelinger. Tendensen er kun blevet mere fremtrædende, efter udbruddet af coronavirus har skabt et akut behov for at mødes på nye måder. Inddragelse af disse nye fællesskaber og hybride civilsamfundsprojekter udfordrer behovet for styring, strategier og planlægning i det professionelle landskab. 

 

Konferencen sætter fokus på, hvordan professionelle aktører i udsatte boligområder kan bygge på beboernes engagement og involvere dem i en strategisk udvikling af områderne – herunder:

 

  • Hvad er potentialet i det uformelle civilsamfund?
  • Hvordan kan nye former for deltagelse rummes og på bedste vis spille sammen med boligsociale indsatser og langsigtet byplanlægning?
  • Hvilke opmærksomhedspunkter er der ved samskabelse gennem hybride civilsamfundsprojekter?
  • Hvad er betingelserne for, at fællesskaber og samskabelsesprocesser åbner op for nye dialoger, fælles forståelser og lokal sammenhængskraft?

Konferencen tager pulsen på dansk og international forskning omkring nye former for engagement i civilsamfundet og giver konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde strategisk med civil deltagelse og hybride organiseringer.

 

Dagen retter sig mod professionelle inden for det boligsociale felt – fx boligsociale konsulenter, boligorganisationer, kommunale forvaltninger og rådgivere – såvel som forskningsinstitutioner og civilsamfundsaktører.

 

 


 

  

Copenhagen Business School (CBS) - Solbjerg Plads 3 - 2000 - Frederiksberg - +45 38153815 - conferences@cbs.dk