Danske Ældreråds temadag den 7. marts 2019

 

 

 

Danske Ældreråd indbyder medlemmer af ældre-/seniorråd til temadag
torsdag den 7. marts 2019, Nordsjællands KonferenceCenter, Allerød:

 

Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning

 

Danske Ældreråd byder velkommen til temadag, der handler om forskellige dele af den kommunale virkelighed, som ældre-/seniorrådene befinder sig i.  Vi kommer rundt om forskellige emner, som forhåbentlig kan bidrage til rådenes arbejde med de kommunale dagsordener.

 

Interessevaretagelse i kommunerne er grundstenen i ældre-/seniorrådenes arbejde, nemlig varetagelsen af alle ældres interesser over for kommunalbestyrelsen. Vi kommer ind på de kommunale beslutningsprocesser, det kommunale årshjul, og hvordan det gode høringssvar ser ud. Timing i forhold til den kommunale proces er vigtig, og vi kommer på temadagen ind på, hvornår det kan være hensigtsmæssigt for ældre-/seniorrådene at markere sig. Vi skal også tale om, hvad man kan forvente at få indflydelse på som ældre-/seniorråd, og hvordan man opnår den bedste dialog.

 

”Synlighed” er noget, som rigtig mange lægger vægt på. Men hvad er synlighed? Skal ældre-/seniorrådene mene noget om alting i pressen, eller kan man opnå bedre resultater af en anden vej? Vi skal tale om pressens arbejdsvilkår, det gode debatindlæg og den gode pressemeddelelse. Vi kommer også ind på timing af en presseindsats i forhold til det kommunale årshjul.

 

Budgetlægning  i kommunerne har stor betydning for ældre-/seniorrådenes arbejde, og temadagene kommer ind på forskellige dele af dette emne. Vi gennemgår årshjulet for budgetlægningen og den kommunale økonomi på ældreområdet. Herunder også demografireguleret budgetlægning. Hvad er de overordnede lovkrav til budget og regnskab? Forskellen mellem bloktilskud, puljer og øremærkede tilskud kan være svær at gennemskue, men på temadagen vil der blive kastet lys over dette. Ældre-/seniorrådenes mulighed for at (s)øge indflydelse på det kommunale budget bliver behandlet, ligesom vi skal tale om, i hvilke budgetfaser det vil være bedst for ældre-/seniorrådet at søge indflydelse.

 

Temadagen byder på en veksling mellem oplæg, dialog og erfaringsudveksling i mindre grupper.

 

 

Klik her for at se det detaljerede program.

Danske Ældreråd - Jernbane Allé 54, 3. th. - 2720 - Vanløse - 38770160