Sessionsoversigt

 

Session A1: Ti bud på hvordan man lokalt sikrer høj kvalitet i alkoholbehandlingen

v/ Anette Søgaard Nielsen, forskningsdirektør, Enheden for Alkoholforskning, SDU

 

Betyder kvalitet i alkoholbehandlingen, at flere kommer i behandling? At gennemførelsen er høj? At resultatet ved afslutningen er godt? Eller at brugerne selv var tilfredse? Sessionen byder på en gennemgang og diskussion af kvalitetsbegrebet og herudfra ti fagligt funderede bud på, hvor man lokalt skal sætte ind for at sikre eller øge kvaliteten og effektiviteten i behandlingen.

 

Session A2. Hvordan hjælper vi unge, som har, eller er i risiko for at udvikle alkoholproblemer? 

v/ Mads Uffe Pedersen, professor, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

 

Hvad karakteriserer de unge, der drikker meget, og er det altid et problem, at de drikker meget i en periode af deres liv? Deltag i sessionen og vær med til at drøfte, hvordan vi bedst kan få unge, der drikker for meget, til at drikke mindre og hvordan vi kan hjælpe de unge, der har mistet eller er ved at miste kontrollen over deres alkoholforbrug.

 

Session A3: Alkoholproblemer og arbejde

v/ Maja Bæksgaard Jørgensen, ph.d, cand.oecon, Statens Institut for Folkesundhed

Sessionen stiller skarpt på sammenhængen mellem alkoholproblemer og det at være eller ikke være i arbejde. Vi ser nærmere på mulighederne for om en opsporende indsat i et jobcenter kan bidrage til at løse problemerne og føre til at personen kommer i arbejde.

 

Session A4: Behandling via videokonference – muligheder, erfaringer og forudsætninger

v/ Ulrik Becker, professor, Kia Kejlskov Egan, videnskabelig assistent, Statens Institut for Folkesundhed samt Charlotte Knudsen, alkoholbehandler, Novavi Køge

 

Oplægget tager udgangspunkt i de foreløbige resultater fra Novavis og Statens Institut for Folkesundheds samarbejdsprojekt ”Overkanten”. I oplægget bliver det drøftet, om samtaler via video på nettet (og i særlige tilfælde telefon) har en positiv effekt i behandlingen og om telebehandling har et potentiale for at nå personer tidligere i udviklingen af AUD samt personer, der normalt ikke ville gå i alkoholbehandling. Der inddrages i den forbindelse erfaringer fra KLs projekt Tjek Dine Alkoholvaner.

 

Session B1: Er hospitalernes indsats overfor patienter med alkoholproblemer tilstrækkelig?

v/ Gro Askgaard, læge, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Køge Sygehus og sygeplejerske Hanne Ejersbo, Rusmiddelcenter Randers

Det står skidt til med patienter, der indlægges med alkoholrelaterede lidelser. Det viser en ny landsdækkende dansk undersøgelse, der i 15 år har fulgt patienter, som har været indlagt på hospitalet med åbenlyse alkoholproblemer. Patienterne rammes særligt af alkoholrelaterede lidelser som leversygdomme, ulykker, infektioner og psykiatriske lidelser – og dødeligheden er stor. I oplægget ser vi nærmere på problemets omfang, og på hvilken rolle hospitalet spiller for at rette op på misforholdet. 

 

Session B2: Ti bud på hvordan kommuner kan styrke alkoholforebyggelsen

v/ Eva Michelle Burchard, specialkonsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL 

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol, sætter sessionen fokus på, hvordan kvalitet og systematik styrkes i den kommunale forebyggelsesindsats på alkoholområdet. Vi vil på sessionen se på alkoholforebyggelse fra tidlig opsporing til indsatser rettet mod ældre. Desuden vil vi med inddragelse af deltagerne drøfte konkrete erfaringer om, hvad der har været svært, hvad der har fremmet sagen, og hvorfra vi kan få inspiration.

 

Session B3: ”Blended Care” – en vej til forbedring af alkoholbehandlingen?

v/ Anette Rasmussen, afdelingsleder, Alkoholbehandlingen Kolding Kommune og Anette Søgaard Nielsen, forskningsdirektør, Enheden for Alkoholforskning, SDU. 

Blended Care er en behandlingsform, som kombinerer konventionel samtalebehandling med behandling over internettet. I sessionen gives eksempler på, hvordan man i udlandet bruger Blended Care, og hvordan erfaringerne tegner sig i en aktuel dansk afprøvning af modellen. Vi skal i dette oplæg drøfte, om behandlingsformen frigør ressourcer, giver bedre gennemførelse, øger patientens udbytte eller tiltrækker nye patientgrupper.

 

Session B4: Hvad udløser Alcohol Use Disorder – og hvad betyder det for kognitionen?

Ved Lea Arregui Nordahl Christoffersen og Marie Stjerne Grønkjær, ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU

 

Med udgangspunkt i nye undersøgelser stiller sessionen skarpt på nogle af de faktorer som udløser Alcohol Use Disorder (AUD), og hvad AUD betyder på sigt for de kognitive evner. Afslutningsvis bliver deltagerne inviteret med i drøftelsen af, hvordan vi kan bruge denne viden i forebyggelsen og behandlingen af alkoholproblemer.

Alkohol & Samfund - Drejervej 15, 5. sal - 2400 - København NV - 004592440997 - dna@alkohologsamfund.dk